foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Zelena breskvina vaš – Myzus persicae

Osobine štetočine: Breskvina vaš ima više generacija tokom godine. Beskrilne ženke su duguljasto-ovalne, različite boje, maslinasto-zelene, zelene sa žutim mrljama, slamnato-žute ili crvenkaste boje tela. Na glavi se prisutne dve čeone krvžice. Dužina tela beskrilnih formi je 1,8-2,6 mm, a krilatih 2,0-3,5 mm.

Opširnije: Zelena breskvina vaš – Myzus persicae

Breskvin moljac - Anarsia lineatella

Osobine štetočine: Breskvin moljac ima dve generacije godišnje Imago je sive boje sa crnim prugama koje su nepravilno rasporedjene, sa rasponom krila dušine 11-14 mm. Prezimljava kao larva prvog stupnja učaurena u svilasti kokon u rakljama grana. U maju i junu larva se ubušuje u letoraste, čiji se vrh povija i suši. Nakon završenog ciklusa razvoja larva se uvlači u pukotine kore gde formira kokon i prelazi u lutku. Nakon 10-12 dana izlazi leptir koji u julu mesecu polaže jaja na lišće. Let leptira druge generacije je u avgustu mesecu čije se larve ubušuju u plodove.

Opširnije: Breskvin moljac - Anarsia lineatella

Simptomi bolesti: Biljke sa jakom infekcijom su kržljave i brzo venu. Mlađe lišće je plavo zeleno, a starije crveno, žuto ili bronzasto. Masa glavnog korena karakteristično je  povijena ka nadzemnom delu u vidu “mišjeg repa”. Koren je bez sporednih žilica. Na uzdužnom preseku se uočava jasno vidljiva crvena obojenost floema

Opširnije: Plamenjača srži jagode – Phytophthora fragariae var. fragariae

Simptomi bolesti: Kod zaraženh biljaka jagode s proleća izostaje razviće. Dolazi do iznenadnog uvenuća i nekroze nadzemnog dela jagode u uslovima povećane vlage i pri 17-25 °C .Unutrašnji list požuti, vene a zatim se osuši. Bolest se vrlo brzo širi na susedne biljke. Pregledom korenovog sistema ne primećuju se nikakve promene, dok je korenov vrat smedje boje. Patogen izaziva  trulež zelenih,poluzrelih i zrelih plodova. Truljenjem plodova dolazi do njihovog mumificiranja. Ovaj patogen parazitira i jabuku, krušku, šljivu, citruse i dr.

Opširnije: Uvenuće i nekroza bokora jagode – Phytophthora cactorum

Simptomi bolesti: Na lišću se javljaju tipični simptomi, ali patogen parazitira i lisne i cvetne peteljke, cvetove, stolone. Na listovima srednje starosti dolazi do pojave okruglasto sivih pega sa crvenim oreolom. Kasnije se ove pege uvećavaju kada centar pege postaje mrk, potom sivkast i na kraju svetao. Pege su uočljive i sa lica i naličja lista. Kada je više takvih pega na listu  može doći do njihovog spajanja i sušenja cele liske. Na mladom i najstarijem  lišću infekcije su slabije. Pege na peteljkama, stolonama i čašici su slične kao na lišću.

Mycosphaerella fragariae   ljubicastalisna pegavost jagode

Opširnije: Lisna pegavost jagode – Mycosphaerella fragariae

Potkategorije

Pretraži tekstove...

RizVN Login